Optimal coal import solutions for Petrovietnam’s coal-fired power plants

  • Nguyen Thanh Luan
  • Ngo Mai Hanh
  • Nguyen Thu Ha
  • Pham Thi Thu Ha
Keywords: Imported coal, coal-fired power, Long Phu 1, Song Hau 1, Quang Trach 1

Abstract

In implementing the Government’s guidelines, the Vietnam National Oil and Gas Group (Petrovietnam) has built 5 coal-fired power plants with the total capacity of 6,000MW. The state coal company (Vinacomin), in charge of sourcing coal from the international market, has not come up with a clear solution for coal import. Petrovietnam has, therefore, actively looked for stable and long-term sources to import coal for its own coal-fired stations. In this article, the authors focus on evaluating the general demand for coal, importing issues and the optimal solutions to source
coal for PVN-invested power plants.

References

1. Business Monitor International. Business forecast report. Issue Q1. 2009.
2. BP. Statistical review of world energy. 2012.
3. IEA. Coal information 2011. 2012.
4. Jcoal. Japan coal annual report. 2005, 2009.
5. Mc Closkey. Steam coal forecaster. 2011; Issue 57, 58, 59.
6. Platts Coal. Coal trader international & international coal report. 2011, 2012.
7. PV Coal. Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp nhận, chế biến và phân phối than cho các nhà máy điện của Petrovietnam. 2010.
8. PV Coal. Coal industry market survey. 2011.
9. Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011.
10. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 2009. Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009.
11. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 11/5/2012.
12. Bộ Công Thương. Phê duyệt các đề án cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 5964/QĐ-BCT ngày 9/10/2012.
13. Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9/1/2012.
14. Văn phòng Chính phủ. Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án địa điểm cảng trung chuyển than khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 9/10/2012.
15. Wood Mackenzie. Regional Gas & Power Service - South East Asia. 2012.
Published
2014-02-28
How to Cite
Luan, N. T., Hanh, N. M., Ha, N. T., & Ha, P. T. T. (2014). Optimal coal import solutions for Petrovietnam’s coal-fired power plants. Petrovietnam Journal, 2, 45-52. Retrieved from http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/549
Section
Articles