Thành phần maceral của một số mẫu than/trầm tích Miocen tại giếng khoan 102-CQ-1X bể trầm tích Sông Hồng

  • Lê Hoài Nga
  • Phí Ngọc Đông
  • Hồ Thị Thành
  • Hà Thu Hương
  • Nguyễn Thị Bích Hạnh
  • Nguyễn Thị Thanh

Abstract

Việc nghiên cứu chi tiết thành phần hữu cơ trong than/trầm tích (thạch học hữu cơ) kết hợp với các nghiên cứu địa hóa truyền thống không những chỉ ra được khả năng sinh dầu, khí chính xác của than/trầm tích mà còn xác định được điều kiện hình thành/môi trường thành tạo trầm tích/than. Ngoài ra, việc nghiên cứu thành phần maceral còn chỉ ra nhãn than/mức độ biến chất của than, góp phần xác định đặc tính công nghiệp của than và được ứng dụng trong nghiên cứu tìm kiếm thăm dò khí than.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu thử nghiệm xác định thành phần maceral trong than/trầm tích Miocen tại giếng khoan 102-CQ-1X (khu vực phía Bắc bể Sông Hồng) bằng kính Leica DMR đã được tiến hành tại phòng Địa hóa - Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả và khả năng ứng dụng của nghiên cứu thạch học hữu cơ trong công tác nghiên cứu tìm kiếm thăm dò dầu khí.

References

Isabel Suárez - Ruiz, John C. Crelling. Applied coal petrology - The role of petrology in coal ultilization. Elsevier Ltd. 2008.

Erich Stach, Duncan Murchison. Stach’s textbook of coal petrology. The second edition. Gerbuder Borntraeger Printer. 1982.

ASTM D 2798-09a. Standard test method for microscopical determination of the vitrinite reflectance of coal. 2005.

ASTM D 2799-05a. Standard test method for microscopical determination of the maceral composition of coal. 2005.

ГОСТ 9414-74. Угли бурые, каменные и антрациты. Метод определения петрографического состава. Взамен ГОСТ 9414-60; введ. 1976-01-01. М.: Изд-во стандартов. 1987: c. 23.

ГОСТ 9414.1-94 (ИСО 7404-1- 84). Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 1: Словарь терминов. Введ. 1996-01-01. Минск: Изд-во стандартов. 1995: c.23.

ГОСТ 9414.2-93 (ИСО 7404-2-85). Уголь каменный и антрацит. Методы петрографискского анализа. Часть 2: Метод подготовки образцов угля. Введ. 1995- 01-01. Минск: Изд-во стандартов. 1995: c. 18.

ГОСТ 9414.3-93 (ИСО 7404-3-84). Уголь каменный и антрацит. Методы петрографискского анализа. Часть 3: Метод определения групп мацералов. Введ. 1995-01-01. Минск: Изд-во стандартов. 1995: c. 12.

ICCP. The new vitrinite classifi cation (ICCP system 1994). Fuel, Elsevier. 1998; 77: p. 349 - 358.

ICCP. The new Inertinite classification (ICCP System 1994). Fuel, Elsevier. 2001; 80: p. 459 - 471.

I.Sýkorová, W.Pickel, K.Christanis, M.Wolf, G.H.Taylor, D.Flores. Classification of huminite - ICCP system 1994. International Journal of Coal Geology, Elsevier. 2005; 62: p. 85 - 106.

Judith Potter, Lavern D. Stasiuk, Alexander R. Cameron. A petrographic Atlas of coal macerals and dispersed organic matter. Canadian Society for coal science and organic petrology, geological survery of Canada (Calgary), Canmet Energy Technology Centre. 1998.

Isabel Suárez-Ruiz, Deolinda Flores, João Graciano Mendonça Filho, Paul C. Hackley. Review and update of the applications of organic petrology: Part 1. Geological applications. International Journal of Coal Geology. 2012; 99: p.54 - 112.

Monica Kurkova, Zdenek Klila, Petr Martinec, Jaroslava Pegrimocova. Composition of bitumious coal in dependence on environment and temperature of alteration. Bullentin of the Czech geological survey. 2003; 78(1): p. 23 - 34.

Andreas Georgakopulos, Sevdalina Valceva. Petrographic characteristics of Neogene lignites from the ptolemais and servia basins, Northern Greece. Energy sources. 2000; 22, p. 587 - 602.

Alexander Zdravkov, Jordan Kortenski. Maceral composition and depositional environment of the coals from Beli Breg basin, Bulgari. Review of the Bulgarian geological society. 2004; 65(1 - 3): p.157 -166.

Published
2013-01-31
How to Cite
Nga, L. H., Đông, P. N., Thành, H. T., Hương, H. T., Hạnh, N. T. B., & Thanh, N. T. (2013). Thành phần maceral của một số mẫu than/trầm tích Miocen tại giếng khoan 102-CQ-1X bể trầm tích Sông Hồng. Petrovietnam Journal, 1, 33-39. Retrieved from http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/636
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)