Determination of organic matter and thermal maturity of Cuu Long basin’s oil based on heptane and isoheptane values

  • Nguyen Manh Hung Vietnam Petroleum Institute
  • Hoang Dinh Tien HCMC University of Technology
Keywords: Heptane, isoheptane, maturity, kerogen

Abstract

Light oil fraction indicates the catagenetic grade of sediment and kerogen type. Heptane value (H) and isoheptane value (I) are ratios of normal paraffi n to naphthene and branched paraffi n to naphthane. This paper presents the method to determine the two values and its application for organic matter dertermination. The empirical correlation derived between vitrinite values (Ro) and heptane value (H) indicates that Cuulong basin’s oil is aliphatic kerogens (Kerogen type II and I) in mature and super mature conditions.

References

K.F.M.Thompson. Light hydrocarbons in subsurface sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1979; 43(5): p. 657 - 672.

K.F.M.Thompson. Classifi cation and thermal history of petroleum based on light hydrocarbon. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1983; 47(2): p. 303 - 316.

B.Tissot, B.Durand, J.Espitalies, A.Combaz. Infl uence of nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum. AAPG Bulletin. 1974; 58(3): p. 449 - 506.

Nguyễn Hiệp và nnk. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. 2007.

Nguyễn Trọng Tín và nnk. Đánh giá tiềm năng dầu khí bể Cửu Long. Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Viện Dầu khí Việt Nam. 2014.

Hoàng Đình Tiến, Hoàng Thị Xuân Hương. Nguồn gốc và điều kiện sinh thành dầu, condensate, khí ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Tạp chí Dầu khí. 2013; 1: trang 26 - 32.

Phạm Thị Toán, Võ Thị Hải Quan, Phan Văn Thắng. Một số kết quả nghiên cứu đá sinh và dầu thô ở bể Cửu Long. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học - Công nghệ “Viện Dầu khí: 25 năm xây dựng và trưởng thành”. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2003: trang 183 - 193.

Hoàng Đình Tiến. Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm, thăm dò, theo dõi mỏ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 2012.

Mối quan hệ giữa chỉ số iso heptane và heptane trong bể Cửu Long
Published
2015-11-30
How to Cite
Nguyen, M. H., & Hoang, D. T. (2015). Determination of organic matter and thermal maturity of Cuu Long basin’s oil based on heptane and isoheptane values. Petrovietnam Journal, 11, 30 - 34. Retrieved from http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/857
Section
Articles