(1)
Phạm, M. Hệ thống quản Lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 Tiêu chuẩn quốc Tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. PVJ 2021, 8.