Phạm, M. (2021). Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Petrovietnam Journal, 8. Retrieved from http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767