PHẠM, M. Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Petrovietnam Journal, v. 8, 10 Aug. 2021.