Phạm, M. (2021) “Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”, Petrovietnam Journal, 80. Available at: http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767 (Accessed: 29November2023).